خوشه ای از خرمن بزرگان
73 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از سالیان دور و در گذر زمان با زرگانی از اهل معرفت نشست و برخاست داشته و از هر خرمن معرفت هرکدام خوشه ای را در حد وسع خویش چیده ام که برخی از آن خوشه ها در این کتاب جمع و اماده چاپ گردیده است.